Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Import4You B.V.

Besloten vennootschap met gewone structuur Import4You B.V. (hierna: Import4You) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81842252 en is gevestigd aan Zoeterwoudseweg 5, 2321GL Leiden.

Artikel 1 – Begrippen

1. Indezealgemenevoorwaardenwordendehiernavolgendetermeninde navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod:iedereaanbiedingofofferteaanOpdrachtgevertothetverrichten van Diensten door Import4You.

3. Bedrijf:Denatuurlijkeofrechtspersoondiehandeltinuitoefeningvan beroep of bedrijf.

4. Bewaarnemer:DeBewaarnemerdieberoepsmatigzakeninbewaring neemt, hierna: Import4You.

5. Bewaargever:HetBedrijfdieImport4Youheeftaangesteldomzakendie toebehoren aan hem in bewaring te geven aan Import4You, hierna tevens te noemen: Opdrachtgever

6. Diensten:DedienstendieImport4youlevertzijndienstenaangaandede import van Producten tevens inhoudende Forwarding alsmede Warehousing (bewaarneming). Import4you bemiddelt, ondersteunt en adviseert met betrekking tot het importproces. Import4you is een logistieke Dienstverlener en/of een Expediteur.

7. Dienstverlener:BeslotenvennootschapmetgewonestructuurImport4You B.V. (in oprichting), opgericht naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland en Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt hierna: Import4You.

8. Expediteur:deDienstverlenerdieinopdrachtvanOpdrachtgeveronder meer optreedt als zijnde een organisator voor het verzenden van goederen.

9. Forwarding:dedienstwaarbijImport4youhettransportenenimporteren van de door Opdrachtgever gewenste Producten geheel verzorgt.

10.Leverancier: de Leverancier van Producten.

11.Opdrachtgever: het Bedrijf die Import4You heeft aangesteld, projecten aan

Import4You heeft verleend voor Diensten die door Import4You worden uitgevoerd, of waaraan Import4You een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.

12.Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Import4You, alsmede voorstellen van Import4You voor Diensten die door Import4You aan Opdrachtgever worden verstrekt en die

door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Import4You waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

13.Producten: de goederen c.q. Producten ten aanzien waarvan Import4You in opdracht van Opdrachtgever haar diensten verleent. In beginsel zullen dit Producten zijn die Opdrachtgever wenst in te importeren/forwarden.

14.Warehousing: de Overeenkomst waarbij Import4You zich jegens Bewaargever verbindt een zaak die Bewaargever hem toevertrouwt of zal toevertrouwen, te bewaren en terug te geven waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. DezealgemenevoorwaardenzijnvantoepassingopelkAanbodvan Import4You, elke Overeenkomst tussen Import4You en Opdrachtgever en op elke dienst die door Import4You wordt aangeboden.

2. VoordateenOvereenkomstwordtgesloten,krijgtOpdrachtgeverde beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Import4You aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijkingvandezealgemenevoorwaardenisnietmogelijk.In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Import4You is overeengekomen.

4. Dezealgemenevoorwaardenzijnookvantoepassingopaanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

5. DealgemenevoorwaardenvanOpdrachtgeverzijnuitgesloten.

6. Indieneenofmeerderebepalingenvandezealgemenevoorwaarden

gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkhedenoverdeinhoud,uitlegofsituatiesdienietgeregeldzijnin deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. Detoepasselijkheidvandeartikelen7:404BWen7:407lid2BWis expliciet uitgesloten.

9. Indienindezealgemenevoorwaardenwordtverwezennaarzij/haar,dientdit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

10.In het geval Import4You niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

11.Op de dienstverlening van Import4You zijn de Nederlandse Expeditievoorwaarden (FENEX) d.d. 1 mei 2018, zoals gedeponeerd bij de rechtbank te Amsterdam onder nummer 23/2018 en bij de rechtbank te Rotterdam onder nummer 16/2018 van toepassing.

Artikel 3 – Het Aanbod

1. AlledoorImport4Yougedaneaanbiedingenzijnvrijblijvend,tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

2. Import4YouisslechtsaaneenAanbodgebondenindiendezedoor Opdrachtgever schriftelijk binnen 3 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Import4You het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Import4You gegronde reden te weigeren.

3. HetaanbodbevateenomschrijvingvandeaangebodenDiensten.De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.

4. Aanbiedingenofoffertesgeldennietautomatischvoorvervolgopdrachten.

5. OplevertijdeninhetaanbodvanImport4Youzijninbeginselindicatiefen geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of

schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

1. DeOvereenkomstkomttotstandophetmomentdatOpdrachtgevereen Aanbod c.q. Overeenkomst van Import4You heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Import4You te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.

2. Import4Youheefthetrechtomde(ondertekende)Overeenkomstte herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.

3. Import4YouisnietgehoudenaaneenAanbodindienOpdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

4. IndienOpdrachtgevereenreedsbevestigdeopdrachtannuleert,wordende reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

5. ElkeOvereenkomstdiemetImport4Youwordtaangegaanofeenprojectdat door Opdrachtgever aan Import4You wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Import4You is verbonden.

6. HetherroepingsrechtvanOpdrachtgeverzijndeeenBedrijfisuitgesloten, tenzij anders overeengekomen.

7. IndiendeOvereenkomstdoormeerdereOpdrachtgeverswordtaangegaan,is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

1. DeOvereenkomstinzakeForwardingwordtaangegaanvoordeduurvande opdracht en eindigt bij voltooiing van de opdracht. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Import4You van Opdrachtgever verkrijgt.

2. ZowelOpdrachtgeveralsImport4YoukandeOvereenkomstontbindenop grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

3. DeontbindingvandeOvereenkomstlaatdebetalingsverplichtingenvan Opdrachtgever onverlet voor zover Import4You ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4. OpdrachtgeverzijndeeenBedrijfkandeOvereenkomstniettussentijds beëindigen.

5. IngevalvaneenvoortijdigebeëindigingvandeOvereenkomstis Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Import4You tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van Import4You is hierbij leidend.

6. ZowelOpdrachtgeveralsImport4YoukandeOvereenkomstzondernadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Import4You nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening

1. Import4Youzalzichinspannenomdeovereengekomendienstmetde grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Import4You staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

2. DoorgaanszalOpdrachtgevereenboekingplaatsenbijImport4You(ergo: een boeking aangaande Forwarding en/of Warehousing). Opdrachtgever dient onder meer doorgaans de commercial invoice & packing list aan te leveren.

3. DeOvereenkomstopbasiswaarvanImport4YoudeDienstenuitvoert,is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

4. DedoorOpdrachtgeververstrekteinformatieengegevenszijndebasis waarop de door Import4You aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Import4You heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

5. Import4YoukanalvorensovertegaantotuitvoeringvandeOvereenkomst zekerheid verlangen van Opdrachtgever, dan wel volledige vooruitbetaling.

6. BijdeuitvoeringvandeDienstenisImport4Younietverplichtofgehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Import4You, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

7. Import4YouisgerechtigdomvoordeuitvoeringvandeDienstennaareigen inzicht derden in te schakelen.

8. Indiendeaardendeduurvandeopdrachtditvereisen,houdtImport4You Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.

9. DeuitvoeringvandeDienstenisgebaseerdopdedoorOpdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Import4You aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door

Import4You of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Import4You recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever

1. OpdrachtgeverisverplichtalledoorImport4Youverzochteinformatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtgever dient in ieder geval doorgaans de commercial invoice alsmede packing list aan te leveren. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Import4You niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. Import4Youisnietverplichtomdejuistheiden/ofvolledigheidvandeaan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Import4You verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Import4You voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3. Import4Youkan,indienditnodigisvoordeuitvoeringvande Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Import4You gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Import4You.

4. OpdrachtgeverdientImport4Youtemachtigentenaanzienvanhet noodzakelijke, e.e.a. teneinde te bewerkstelligen dat Import4You haar diensten kan verlenen. Opdrachtgever dient Import4You bijvoorbeeld te machtigen om producten in te klaren.

Artikel 8 – Adviezen

1. Import4Youkanindiendaartoeopdrachtisgegeveneenadvies,planvan aanpak, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening

opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Import4You de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.

2. OpdrachtgeverisopeersteverzoekvanImport4Youverplichtomdoorhaar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Import4You wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door Import4You gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.

3. Deaardvandedienstverleningbrengtmetzichmeedathetresultaatteallen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Import4You kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.

4. OpdrachtgeverzalImport4Youvoorafgaandaandeaanvangvande werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

Artikel 9 – Bemiddeling

1. Import4Youkan,indiendaartoeopdrachtisgegeven,bemiddelenbijde totstandkoming van een of meerdere overeenkomsten tussen Opdrachtgever en derden teneinde een overeenkomst tot stand te brengen.

2. InbeginselzaldedienstverleningvanImport4Youbestaanuitondersteunen in het importproces betreffende de Producten van Opdrachtgever. Import4You heeft in dit kader onder meer contracten met logistieke partijen/derden. Import4You bemiddelt en adviseert in dezen.

3. «CompanyShortName»zalzorgdragenvoordecommunicatiemetderden omtrent de import/forwarding en de status daarvan. Hoewel Import4You de grootst mogelijke zorgvuldigheid zal betrachten, acht Import4You zich nimmer aansprakelijk voor het gegeven van onjuiste informatie hieromtrent.

4. Import4Youisopgeenenkelewijzezelfstandigcontractspartijineen overeenkomst tussen Opdrachtgever enerzijds en logistieke partijen/derden anderzijds. Import4You is derhalve niet verantwoordelijk. Naast deze voorwaarden, zijn de algemene en/of leveringsvoorwaarden van de logistieke partij/derde van toepassing, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 10 – Levering

1. Indiendeaanvang,voortgangof(op)leveringvandeOvereenkomstwordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Import4You of er door andere omstandigheden buiten de macht van Import4You enige vertraging ontstaat, heeft Import4You recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Opdrachtgever dient Import4You schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Opdrachtgever heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.

2. OpdrachtgeverisverplichthetdesbetreffendeProductaftenemenophet moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.

3. IndiendeOpdrachtgeverafnameweigertofnalatigismethetverstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Import4You gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.

4. IndienhetProductwordtbezorgddoorImport4Youofeenexterne vervoerder is Import4You, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele leveringskosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. IndienImport4YougegevensbehoeftvanOpdrachtgeverinhetkadervan uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Opdrachtgever alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Import4You ter beschikking heeft gesteld.

6. IndienImport4Youeentermijnvoorleveringheeftopgegeven,isdeze indicatief.

7. Leveringenwordenalleenuitgevoerdindienallefacturenzijnvoldaantenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Import4You behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

Artikel 11 – Forwarding

1. Indienovereengekomen,verzorgtImport4YouForwarding,waaronder begrepen het verrichten van douaneformaliteiten, ten behoeve van Opdrachtgever. Daartoe dient Opdrachtgever de betreffende Producten via zijn account aan te melden voor Forwarding. Import4You stuurt hiervan per e-mail een bevestiging.

2. NadatOpdrachtgeverdebevestigingheeftontvangen,isOpdrachtgever verplicht de Producten goed verpakt op de aangegeven plaats en tijd en overeengekomen wijze ter beschikking te stellen aan Import4You, dan wel aan een door Import4You ingeschakelde derde.

3. Opdrachtgeverisverplichtopgavetedoenvandeaardendebehandeling van de Producten, alsmede bijhorende documentatie bij de aanmelding van de Producten waarvan hij weet of behoort te weten dat zij voor de Diensten van Import4You van belang zijn. Indien de Producten onderhevig zijn aan (inter)nationale regelgeving, waaronder begrepen douane- en accijnsbepalingen en belastingsvoorschriften, dient Opdrachtgever bij aanmelding alle inlichtingen en documenten te verstrekken die voor Import4You noodzakelijk zijn om aan voornoemde regelgeving te voldoen.

4. DedoorImport4Youopgegeventijdenvanaankomstzijnslechtsindicatief en zijn nimmer fatale termijnen.

5. Dewijzevanverzendingenderoutekomenwordenterkeuzevan Import4You, tenzij partijen expliciet en schriftelijk anders overeenkomen.

6. OpdrachtgevergeeftImport4Youtoestemmingomderdeninteschakelen ten behoeve van Forwarding en de (algemene) voorwaarden van de betreffende derden namens en voor rekening en risico van Opdrachtgever te accepteren. Indien Opdrachtgever dit verzoekt, verstrekt Import4You een (kopie van) voornoemde voorwaarden aan Opdrachtgever.

7.

Artikel 12 – Warehousing/Bewaarneming

1. Import4Youheeftbeschikkingoverhaareigenopslagruimtec.q.warehouse. Naar alle werkzaamheden verband houdende deze opslag c.q. bewaarneming zal worden gerefereerd als zijnde: “warehousing”. Import4You zal zich inspannen om de overeengekomen bewaring met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed bewaarnemer verlangd mag worden. Import4You staat in voor een professionele en onafhankelijke bewaarder.

2. IndienbijhetaanleverenvandeProductenterbewaringgeenschriftelijke instructies door Opdrachtgever aan de Import4You zijn verstrekt, zal de Import4You deze Producten bewaren en/of bewerken naar eigen inzicht en op een wijze die in de branche gebruikelijk is.

3. IndiennaardemeningvanOpdrachtgevereenbijzonderewijzevan bewaarneming van de Producten is vereist, dan zal Opdrachtgever Import4You hiervan steeds tijdig schriftelijk in kennis stellen om deze de gelegenheid te geven de noodzakelijke voorbereidende maatregelen te treffen, bij gebreke van welke kennisgeving de Import4You niet aansprakelijk zal zijn voor verliezen en/of schade, op welke wijze dan ook ontstaan, gedurende de Bewaarneming van de desbetreffende Producten.

4. IndiennaardemeningvandeOpdrachtgevereenbijzonderewijzevan bewaren van de Producten door de Import4You wordt verlangd of door de aard van die Producten noodzakelijk wordt gemaakt, zullen alle daarmee samenhangende extra kosten voor rekening van de Opdrachtgever zijn.

5. IndienOpdrachtgevermetbetrekkingtotzijnzakProductenen werkzaamheden wenst te laten verrichten, die buiten de reeds overeengekomen bewaarneming vallen, zullen deze worden opgedragen aan Import4You tegen de prijzen/tarieven en op de voorwaarden van de Overeenkomst. Deze werkzaamheden vallen ook onder de werking van deze algemene voorwaarden. Import4You is noch tegenover de Opdrachtgever noch tegenover derden aansprakelijk voor schade toegebracht bij of in verband met voornoemde werkzaamheden.

6. Bewaarnemingisonderworpenaandedesbetreffendewetten,regelingen, richtlijnen en/of voorschriften en aanwijzingen van overheidswege. Indien als gevolg van een overheidsinspectie Import4You extra, niet voorziene werkzaamheden moeten worden verricht, is Import4You gerechtigd de daarmee samenhangende kosten aan Bewaargever in rekening te brengen.

Artikel 13 – Weigering van bewaarneming

1. DeinbewaartenemenzaProductenkenzulleningoedestaaten–indien verpakt – in deugdelijk verpakte toestand en duidelijk gemerkt aan Import4You aangeleverd worden, tenzij anders overeengekomen. Voor alle schade die over het algemeen een gevolg is van slechte of niet geschikte verpakking, is Import4You niet aansprakelijk.

2. Import4YouheefthetrechtomzakProductenendievoordeopslagplaats ongeschikt zijn te weigeren wanneer de aard, de soort, de hoedanigheid, het gewicht, het aantal, de verpakking, de producttemperatuur en/of de waarde afwijkt van de oorspronkelijke omschrijving dan wel niet voldoen aan de eisen die daaraan gesteld kunnen worden.

3. Import4YouheefteveneenshetrechtdebewaarnemingvanProductente weigeren welke naar zijn oordeel wegens hun aard, toestand of anderszins gevaar of schade voor andere Producten en/of personen of voor de opslagplaats. In ieder geval worden niet in bewaring genomen: aan bederf onderhevige Producten, levensmiddelen, brandstoffen, ontplofbare stoffen, wapens, drugs en overige verboden middelen.

4. OokindienProducteninuitwendigzichtbaarbeschadigdeofgebrekkige toestand arriveren, zal de Import4You gerechtigd zijn de in ontvangstneming van deze zaProductenken te weigeren.

Artikel 14 – Verplichtingen Opdrachtgever zijnde Bewaargever

1. OpdrachtgeverisiniedergevalverplichtomImport4Youinkennistestellen van Producten die kennelijk gevaar kunnen opleveren wanneer deze worden bewaard, van Producten die een bijzondere zorg behoeven en van de aanwezigheid van voorwerpen van bijzondere waarde.

2. OpdrachtgeverisverplichtzijnProductenterugtenemenuiterlijkopde laatste dag van de periode waarvoor de Overeenkomst loopt, zulks na betaling van al hetgeen, uit welke hoofde dan ook, aan de Bewaarnemer verschuldigd, tenzij de Import4You instemt met een verlenging van de Overeenkomst.

3. Opdrachtgeverisverplichteenopslagverzekeringvoorde bewaarnemingsperiode af te sluiten en zijn eigen inboedelverzekering gedurende de bewaarneming over te schrijven naar het adres van de opslagplaats. Opdrachtgever dient er bij het verzekeren van de in bewaarneming gegeven Producten bovendien rekening mee te houden dat Import4You de mogelijkheid heeft de Producten elders op te slaan.

Artikel 15 – Verplichtingen Import4You als zijnde bewaarnemer

1. Import4You verplicht zich te bewaren en terug te geven, waarbij hij is gehouden de Producten terug te geven in de staat waarin hij ze heeft ontvangen.

2. Import4YouisverplichtOpdrachtgevergedurendedebewaarneming toegang te verschaffen tot de in bewaring genomen Producten tegen vergoeding van de daaraan verbonden extra door Import4You te maken kosten en mits daaromtrent vooraf met Import4You een afspraak is gemaakt.

3. Import4Youisverplichtverzekerdtezijntegenaansprakelijkheidsrisico’s uit hoofd van de wet en deze algemene voorwaarden. Import4You is verplicht Opdrachtgever te informeren teneinde het zelf afsluiten of wijzigen van eigen verzekeringen.

Artikel 16 – Teruggave

1. DebewaardeProductenwordenteruggegevenaanOpdrachtgevermet inachtneming dat Opdrachtgever aan alle (betalings)verplichtingen heeft voldaan.

2. Bijtussentijdseteruggavevaneendeelvandeinbewaringgenomen Producten, dient een door Import4You en Opdrachtgever te ondertekenen lijst te worden opgesteld, waarop de teruggegeven Producten vermeld staan. Import4You kan van Opdrachtgever een zekerheidstelling verlangen voor de voldoening van het bewaarloon, wanneer de waarde van de nog niet teruggegeven Producten daartoe aanleiding geeft of overigens, wanneer hij

gegronde redenen heeft te twijfelen aan tijdige betaling van het bewaarloon

in de toekomst.

3. DebewaarnemingeindigtdoorhetoverlijdenvanOpdrachtgever,wanneer

Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld, aan hem/haar surseance van betaling is verleend dan wel hij/zij in staat van faillissement komt te verkeren. Het bewaarloon is alsdan verschuldigd tot en met de maand volgende op de maand waarin betreffende gebeurtenis plaatsvond. De erfgenamen c.q. de curator of de bewindvoerder is/zijn verplicht de Producten terug te nemen voor het einde van de periode waarover bewaarloon moet worden betaald.

Artikel 17 – Onderzoek en garanties

1. Import4YoubiedtOpdrachtgeverdemogelijkheidomeen koopovereenkomst aan te gaan met een Leverancier tot de koop van een Product. Indien Opdrachtgever een Product koopt, dient Opdrachtgever voor het sluiten van de koopovereenkomst de algemene- en/of leveringsvoorwaarden van de Leverancier te lezen en daarmee akkoord te gaan.

2. DeLeverancieristeallentijdeverantwoordelijkvoordeuitvoeringvande koopovereenkomst tussen Opdrachtgever en Leverancier.

3. Import4YoubiedtnimmergarantiesmetbetrekkingtothaarDiensten. Import4You sluit voor zover een wettelijke bepaling zich hiertegen niet verzet, alle aansprakelijkheid uit jegens Opdrachtgever indien er sprake is van storing, overmacht, onjuiste informatie in het Aanbod, gebrekkige Producten van Leverancier of een onjuiste uitvoering van de overeenkomst van Opdrachtgever met Leverancier, behoudens opzet of grove schuld van Import4Y ou.

4. Indienexplicietschriftelijkovereengekomen,laatImport4Youeenkeuring van het desbetreffende Product uitvoeren.

Artikel 18 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst op verzoek van Opdrachtgever de Overeenkomst gewijzigd dient te worden, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Import4You is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

Artikel 19 – Prijzen en betaling

1. Alleprijzenzijninbeginselexclusiefomzetbelasting(btw),tenzijanders overeengekomen.

2. Hetbewaarloon,zijndedeprijsvoordebewaarneming,wordtbepaaldaan de hand van het volume, gewicht of ruimtebeslag van de in bewaring te nemen zaken, de zorg die volgens de Overeenkomst aan deze zaken moet worden besteed en de periode waarop de bewaarneming betrekking heeft.

3. Import4Youvoerthaardienstverleninguitconformhetovereengekomen tarief. De kosten van de werkzaamheden worden achteraf berekend aan de hand van de door Import4You opgestelde registratie (nacalculatie).

4. MetreizengerelateerdekostenwordenaanOpdrachtgeverdoorberekend. Import4You (bemiddelt aangaande) transport(eert) op de volgende wijzen: luchtvracht en zeevracht.

1. Luchtvracht:deProductenwordengewogen.Hethoogstegewichtisleidend (volumegewicht of brutogewicht) in het kader van facturatie;

2. Zeevracht:deProductenwordenvervoerdincontainers.Import4You factureert op basis van kubieke meter.

5. Opdrachtgeverisverplichtdekostenvanderden,dienagoedkeuringvan Opdrachtgever door Import4You haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

6. PartijenkunnenovereenkomendatOpdrachtgevereenvoorschotdientte betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

7. Opdrachtgeverkangeenrechtenofverwachtingenontlenenaaneenvooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

8. Import4Youisgerechtigdomdegeldendeprijzenentarievenjaarlijkste verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

9. Opdrachtgeverdientdezekostenineens,zonderverrekeningofopschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Import4Y ou.

10.In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

11.Buitengewone onkosten en hogere arbeidslonen, die ontstaan wanneer Derden krachtens enige bepaling inzake Forwarding tussen Import4You en een derde worden verricht in de avond, ‘s nachts, op zaterdagen of op zon- of

feestdagen, komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders

overeengekomen.

12.Kosten voortvloeiende uit onvoldoende laad- en/of lostijd, zoals

overleggelden en wachtkosten, komen voor rekening van Opdrachtgever, ongeacht of Import4You het congnossement zonder protest heeft aangenomen. Import4You zal zich hierbij inspannen om aanvullende kosten te voorkomen.

Artikel 20 – Incassobeleid

1. WanneerOpdrachtgevernietaanhaarbetalingsverplichtingvoldoet,enniet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

2. V anaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Import4Y ou zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. IndienImport4Youmeerofhogerekostenheeftgemaaktwelke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

4. BewaargeverdiezakenaandeImport4Youafgeeftteruitvoeringvaneen Overeenkomst vestigt daarmee een vuistpandrecht op die zaken ten gunste van de Import4You ter meerdere zekerheid van betaling van al hetgeen hij aan Bewaarnemer verschuldigd is of zal worden. Import4You is gerechtigd tot (openbare) executie van de zaken over gaan wanneer Bewaargever is verzuim blijft. De kosten van de (openbare) executie komen voor rekening van Bewaargever.

Artikel 21 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Import4Yougaatzorgvuldigommetde(persoons)gegevensvan Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Import4You de betrokkene hierover informeren.

2. Opdrachtgeveriszelfverantwoordelijkvoordeverwerkingvangegevensdie met gebruikmaking van een dienst van Import4Youverwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Import4You tegen elke (rechts)vordering

welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de

Overeenkomst.

3. IndienImport4YouopgrondvandeOvereenkomstdienttevoorzienin

beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 22 – Opschorting en ontbinding

1. Import4Youheefthetrechtomdeontvangenofdoorhaargerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Import4You gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.

2. Import4Youisbevoegddenakomingvandeophaarrustendeverbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

3. Import4Youisindatgevalnietaansprakelijkvoorschade,uitwelkehoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

4. Deopschorting(en/ofontbinding)heeftgeeninvloedopde betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Import4You te vergoeden voor elk financieel verlies dat Import4You lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 23 – Overmacht

1. Import4Youisnietaansprakelijkwanneerzijtengevolgevaneen overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. OnderovermachtaandezijdevanImport4Youwordtinelkgevalverstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Import4You, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Import4You zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van

Import4You of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Import4You buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. IngevalvanovermachthebbenbeidePartijenhetrechtomdeOvereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Import4You is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 24 – Beperking van aansprakelijkheid

1. IndienenigresultaatdatisvastgelegdindeOvereenkomstnietwordt bereikt, wordt een tekortkoming van Import4You alleen geacht te bestaan indien Import4You dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.

2. IndiensprakeisvantoerekenbaretekortkomingvanImport4You,is Import4You uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Import4You binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Import4You deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Import4You in staat is om adequaat te reageren.

3. IndienhetverrichtenvanDienstendoorImport4Youleidttot aansprakelijkheid van Import4You, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Import4You. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.

4. Import4Yousluituitdrukkelijkalleaansprakelijkheiduitvoorgevolgschade. Import4You is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

5. OpdrachtgevervrijwaartImport4Youvooralleaansprakenvanderdenals gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Import4You geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Import4You.

6. EnigedoorImport4Youopgeleverdeadviezen,opbasisvandoor Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Import4You.

7. DeinhoudvanhetopgeleverdeadviesvanImport4Youisnietbindenden slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Import4You opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Import4You. Import4You is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

8. IndiendoorofnamensOpdrachtgevereenderdewordtingeschakeld,is Import4You nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Import4You haar eigen advies.

9. Import4Youstaatnietinvooreenjuisteenvolledigeoverbrengingvande inhoud van en door/namens Import4You verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

10.Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Import4You vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Import4You binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Import4You.

11. Import 4 You B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies.

Artikel 25 – Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgeveriszelfverantwoordelijkvoordejuistheid,betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Import4You verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Import4You zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

2. OpdrachtgevervrijwaartImport4Youvanelkeaansprakelijkheidingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. OpdrachtgevervrijwaartImport4Youvooralleaansprakenvan Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig)

verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het

kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

4. OpdrachtgevervrijwaartImport4Youvooralleaansprakenvanderdenwelke

voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).

5. IndienOpdrachtgeverelektronischebestanden,softwareof informatiedragers aan Import4You verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 26 – Klachten

1. IndienOpdrachtgeverniettevredenisoverdeservicevanImport4Youof anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@import4you.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. DeklachtmoetdoorOpdrachtgevervoldoendeonderbouwden/oftoegelicht zijn, wil Import4You de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Import4Youzalzospoedigmogelijk,dochuiterlijkbinnen7kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijenzullenproberenomgezamenlijktoteenoplossingtekomen.

Artikel 27 – Toepasselijk recht

1. OpderechtsverhoudingtussenImport4YouenOpdrachtgeverisNederlands recht van toepassing.

2. Import4Youheefthetrechtdezealgemenevoorwaardentewijzigenenzal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

3. Ingevalvanvertalingenvandezealgemenevoorwaarden,isdeNederlandse versie leidend.

4. Allegeschillen,ontstaandoorofnaaraanleidingvandeOvereenkomst tussen Import4You en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Den Haag, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Voorburg, 21 maart 2022.